Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i de kommunale dagtilbud på 0-6 års området i Randers Kommune

§ 1

Reglerne om forældrebestyrelser i de kommunale dagtilbud opererer med en tredeling af styrelsen. De tre parter - kommunen, forældrebestyrelsen og lederen - udgør tilsammen den helhed, der skal træffe beslutninger vedrørende dagtilbudsområdet jf. Vejledning om forældrebestyrelser i dagtilbud til børn efter lov om social service nr. 35 af den 4. marts 1998.

Stk. 2

For den enkelte daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Stk. 3

For den samlede dagpleje vælges en forældrebestyrelse.

Stk. 4

For daginstitutioner, som er normeret til at modtage en særlig gruppe børn med nedsat fysisk elle psykisk funktionsevne, bør denne gruppe forældre være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

Stk. 5

For daginstitutioner med klubtilbud udskilles klubtilbuddet og der vælges en forældrebestyrelse for dagtilbuddet jf. § 37 i retssikkerhedsloven.

§ 2

Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af institutionen/- dagplejen inden for de mål og rammer som byrådet har fastsat.

Stk. 2

For institutionen består forældrebestyrelsen af 3 eller 5 repræsentanter valgt af og blandt forældrene samt 1eller 2 repræsentanter valgt af og blandt det pædagogiske personale ekskl. leder og souschef.

Stk. 3

For dagplejen består forældrebestyrelsen af 7 repræsentanter valgt af og blandt forældrene, 3 dagplejerepræsentanter valgt af og blandt dagplejerne samt 1 dagplejepædagog valgt af og blandt dagplejepædagogerne.

Stk. 4

I institutioner hvor dagplejen er tilknyttet en institution, består forældrebestyrelsen af 5 eller 7 repræsentanter valgt blandt forældre til børn i institutionen og dagplejen samt 2 eller 3 repræsentanter valgt blandt det pædagogiske personale ekskl. leder og souschef.

Det skal tilstræbes, at der i bestyrelsen er repræsentanter for forældre og personale for både dagplejen samt institutionerne.

Stk. 5

Forældrerepræsentanter vælges for 2 år af gangen.

Medarbejderrepræsentanter vælges for 1 år.

Et eksempel: Ved valg af 5 forældrerepræsentanter vælges 2 repræsentanter i lige år og 3 repræsentanter i ulige år.

Stk.6

Udover bestyrelsens medlemmer vælges minimum 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og max 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt.

Stk.7

Ved nyoprettede bestyrelser tildeles repræsentanter med højest stemmetal en valgperiode på 2 år, øvrige kun 1 år. Samme princip gælder ved supplementsvalg i det tilfælde bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter er fratrådt inden udgangen af deres valgperiode.

§ 3

Forældrerepræsentanter og deres suppleanter vælges på et valgmøde i løbet af efteråret. Den nye bestyrelse tiltræder umiddelbart efter valget.

Valgmødet varsles ved opslag i institutionen/dagplejen mindst en måned før mødets afholdelse. Senest 14 dage før valgmødet uddeles endelig skriftlig indkaldelse med dagsorden.

Stk. 2

Blandt de fremmødte forældre vælges en ordstyrer samt 2 stemmetællere.

Stk. 3

Opstilling af kandidater sker ved, at mødedeltagerne stiller forslag. Såfremt der foreslås flere kandidater end der skal vælges, skal der foretages en skriftlig afstemning.

Stk. 4

Der stemmes på lige så mange personer, som det antal der skal vælges. På stemmesedlen må den enkelte kandidat kun påføres een gang.

Stk. 5

Der afgives kun een stemme for hvert barn i daginstitutionen/dagplejen.

Stk. 6

Ved stemmelighed mellem 2 kandidater foretages omvalg/lodtrækning.

§ 4

Valgret og valgbarhed har de personer, der i valgtidspunktet har forældremyndighed over børn i institutionen/dagplejen. Valgret og valgbarhed har desuden de personer der i stedet for forældremyndigheds indehaver, har den faktiske omsorg for barnet.

Herved forstås:

  • personer som har et barn i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven.
  • personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndigheds indehaver og barnet (det er en forudsætning at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem forældrene), - ugifte fædre og mødre, der tilhører samme husstand som indehaver og barnet.

Stk. 2

Personer, der er ansat ved den pågældende institution/dagpleje kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.

Stk. 3

Ved valg af medarbejderrepræsentanter og deres suppleanter har alle fastansatte ved institutionen/dagplejen valgbarhed på nær leder og souschef. 

§ 5

Forældrerepræsentanterne udtræder af bestyrelsen ved førstkommende valg, såfremt tilknytningsforholdet til institutionen/dagplejen ophører.

Stk. 2

Forældrerepræsentanter kan dog udtræde umiddelbart efter tilknytningsforholdets ophør.

Stk. 3

Medarbejderrepræsentanter udtræder af bestyrelsen såfremt ansættelsesforholdet til daginstitutionen/dagplejen ophører. Dette gælder også ved bevilget orlov fra daginstitutionen/dagplejen.

§ 6

Der er fastsat en standard forretningsorden, som bestyrelsen skal følge. Vedlagt som bilag.

§ 7

Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

Stk. 2

Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsen af personale i kommunale daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. 

§ 8

Forældrebestyrelsen i en kommunal daginstitution og i den kommunale dagpleje skal fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Stk. 2

Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Stk. 3

Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan samt inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvurderingen. 

§ 9

Bestyrelsen kan afgive udtalelser og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende institution/dagpleje.

Stk. 2

Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, der forelægges den af byrådet eller af direktøren på byrådets vegne. 

§ 10

Lederen forudsættes at fungere som forældrebestyrelsens »sekretær« eller sagsbehandler og som sådan at deltage i forældrebestyrelsens møder, uden stemmeret. Med sekretær/sagsbehandlerfunktionen menes der, at det er lederens ansvar at forberede sagerne og forelægge spørgsmål for bestyrelsen, herunder at belyse punkterne på en sådan måde, at bestyrelsen har mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning på det foreliggende grundlag.

Stk. 2

Lederen er undergivet kommunens instruktionsbeføjelse og skal som sådan handle i overensstemmelse med kommunens anvisninger. Da lederen er kommunens stedlige repræsentant, medfører det, at lederen til enhver tid har ansvaret for driften af institutionen og for de indmeldte børn i institutionen.

Stk. 3

Lederen er af kommunalbestyrelsen tildelt kompetence for ansættelse og afsked af institutionens/dagplejens personale.