Aftale 2009 – 2010 i Lions Vuggestue

Præsentation af daginstitutionen

Lions Vuggestue er en selvejende institution, som blev oprettet af Lions Club Gudenå, Randers den 1.december 1972. Randers kommune har alle økonomiske, bygningsmæssige og praktiske forpligtelser i forbindelse med vuggestuens drift, herunder også visitering af børn og normering af personale.

Børn

Vuggestuen er en lille overskuelig institution, normeret til 35 børn i alderen 0 – 3 år, med et miljø og en kultur der gør, at børn føler tryghed, omsorg, nærvær og glæde. Vi er en aktiv og inspirerende vuggestue, som giver børnene alsidig og udviklende oplevelser. Vuggestuen er beliggende i den nordlige del af Randers. Vi modtager ca. 1/3 børn med anden etnisk baggrund end dansk, og ca. 1/3 børn med særlige behov.

Organisering

Vuggestuen er en etplans bygning, med en lang gang, hvor alle stuerne er til den ene side, med udgang til en dejlig legeplads, og alle de andre rum, til den anden side. Der er ingen ekstra rum som alrum m.m. Huset er opdelt i 3 stuer, med børn i alderen 0- 3 år.

Personalet er fordelt med gennemsnitlig 55 pædagogtimer og 63 pædagogmedhjælpertimer pr. stue.

Græshopper: 11 børn         (Pt. 13 børn)

Brumbasserne: 12 børn     (Pt. 13 børn)

Mariehønsene: 12 børn       ( Pt. 13 børn)

Pædagogisk planlægning

Ved 1/2 – årsplanlægningen (stuevis) 2 gange om året bliver børnene (via sociogrammer) opdelt i grupper ud fra det enkelte barns udvikling og alder. Det pædagogiske arbejde bliver planlagt ud fra, hvad den enkelte gruppe har behov for, indenfor deres udviklingstrin, med udgangspunkt i læreplaner.

Det er også ved 1/2 årsplanlægningen, personalet laver udviklingsbeskrivelse af det enkelte barn.

Når alle stuer er færdige med deres 1/2 – årsplanlægning, koordinerer vi det hele på det kommende personalemøde. Vi afholder personalemøde 1 gang om måneden, i 4 timer. Når det hele er koordineret, laver hver stue en ugeplan for hvornår, der skal ske hvilke aktiviteter. Disse ugeplaner bliver bl.a. udleveret til forældrene på det først kommende forældremøde. Ved samme personalemøde planlægges der større arrangementer, traditioner, temauger m.m. Alle disse aktiviteter bliver skrevet på den store orienteringskalender, der hænger på gangen ved yderdøren. Ved stueplanlægningen (1 time pr. uge) planlægges aktiviteterne i detaljer, og herefter skrives ugeplanen på tavlen, til orientering til forældrene.

Personale

Normeringen i Lions Vuggestue: 

1 leder: 37 timer

1 souschef: 30 timer

2 pædagoger: 37 timer

1 pædagog: 30 timer

1 pædagog: 35 timer

1 pædagogmedhjælper: 35 timer

4 pædagogmedhjælper: 30 timer

1 pædagogmedhjælper: 32 timer

1 økonoma/rengøring: 30,15 timer

Da vuggestuen ligger i en bydel hvor der bor mange ressourcesvage familier, har vi over en årrække, fået tildelt 19 ekstra timer. Disse pædagogtimer har vi valgt at fordele mellem 2 stuer for at udnytte timerne bedst muligt, og for at så mange familier som muligt kan få ekstra støtte. Derudover er hele personalegruppen meget fleksibel, og indretter deres mødetider, efter børnenes og familiens behov.

Udover det faste personale vil der i perioder være flere ansatte, idet vi har vikarer, unge i arbejde, erhvervspraktikanter, jobtræningspersoner, studerende, pedel m.m. i huset.

Personalesamarbejde

Et godt personalesamarbejde giver en god atmosfære, både blandt børn og voksne. For os er det vigtigt, at vi gennem diskussioner finder en fælles holdning til, hvordan vuggestuen skal fungere, både i teori og praksis. Vi dygtiggør os ved at deltage i relevante kurser, og tager aktuelle pædagogiske emner op på personalemøderne, og afholder pædagogiske dage ca. hvert 2. år, med forskellige emner. Vi ligger vægt på, at alt personale på skift deltager i kurser, konferencer m.m. PT. Er der 2 pædagoger på ICDP uddannelsen

Vi holder personalemøde en gang pr. måned, fra kl. 17.15 - 21.15. Mødet er som regel delt op i to afdelinger : en teoretisk del og en praktisk pædagogisk planlægning. På mødet i januar, laves der handleplaner for det kommende år.

Hver mandag holder vi et “mini” personalemøde, fra kl. 11.30 - 13.00. Her koordineres den kommende uges aktiviteter, posten gennemgås, og der gives en orientering om det sidste nye.

Hver stue har en times stueplanlægning, en gang pr. uge, hvor der tilrettelægges i detaljer, hvilke aktiviteter der skal foregå.

Vi holder halvårsplanlægning, stuevis, to gange om året, i august og januar. Alle planlagte aktiviteter koordineres på det først kommende personalemøde.

Ved nyansat personale, holder vi en samtale ca. 1 - 2 måneder efter personen er startet. Ca. 4 måneder efter holdes den første udviklingssamtale, og herefter afholdes der udviklingssamtaler, med hver enkelt medarbejder, ca. hvert 2. år.

Pædagogisk/faglig profil

Vuggestuens pædagogiske profil er at skabe et miljø, hvor der udvikles trygge og harmoniske børn. Dette danner grundlag for at børnene udvikler selvværd, selvtillid og selvstændighed. I praksis opnås det ved: Opdeling af børnene i smågrupper – børnene har tilhørsforhold til en fast stue, samt faste velkendte voksne – der er faste velkendte rammer og rutiner i løbet af dagen – der er fokus på anerkendelse og barnets ressourcer – børnene mødes hvor de er, og der tages udgangspunkt i, hvad de interesserer sig for lige nu.

Værdigrundlag

Lions vuggestue vil være kendt for:

 • At være en lille overskuelig institution, både for børn/forældre og personale
 • At være et hus, med et miljø og en kultur der gør, at både børn, forældre og personale føler tryghed, omsorg, nærvær og glæde, uanset nationalitet
 • At være en aktiv og inspirerende institution for forældre og personale, som giver børnene alsidige og udviklende oplevelser  

Pædagogisk målsætning

Vi vil skabe et miljø, hvor der kan udvikles trygge og harmoniske børn. Det er personalets ønske at være en dynamisk gruppe, der er engageret og kreativ. Vi vil skabe et åbent og aktivt forældresamarbejde, der bygger på gensidig accept og respekt for hinanden.

Pædagogisk teori

Vi tager udgangspunkt i ressourceorienteret – og anerkendende pædagogik, og har 6 fokus områder, som er indlagt i vores daglige praksis:

 • Børn med anden etnisk baggrund, end dansk
 • Børn med særlige behov
 • For tidligt fødte børn
 • Sproglig opmærksomhed
 • Babytegn
 • Motion og sund kost
 • Pædagogisk praksis

I praksis tager vi udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og de pædagogiske læreplaner, hvor vi fokuserer på at synliggøre børnenes tillærte kompetencer via ”barnets bog”.

Læring

I vuggestuen sker børnenes læring i vekselvirkning mellem planlagte aktiviteter, spontanitet og børnenes egne interesser. Børnene kan ikke tilegne sig omverdenen alene. Tilegnelsen foregår via samspillet med andre mennesker, dette betyder at pædagoger spiller en aktiv rolle i barnets læring. Alle situationer er læresituationer. Den voksne hjælper børnene til at tage det næste trin i sin egen udvikling.

I vuggestuen bruger vi begrebet læring, når barnet tilegner sig:

 • Forskellige færdigheder
 • Viden
 • Erfaringer
 • Holdninger
 • Retningslinjer for samspillet med andre
 • Adfærdsmåder
 • Normer

Udviklingsmål for daginstitutionen

Udviklingsmål

at styrke børnenes sprogudvikling og sætte fokus på vuggestuens læringsmiljø

Formål

at fremme børnenes udvikling og interesse for sprog, skrift og tal, og skabe mulighed for at de meget tidligt tilegner sig et sprog de kan kommunikere med deres omgivelser på.

Baggrund

Vi ønsker at skærpe børnenes opmærksomhed på det skrevne sprog, styrke Deres indlæringsevne og fremme Deres sprogforståelse.

Vi vil styrke børnenes evne til at kommunikere i forskellige sammenhænge, for at gøre dem i stand til at skabe venskaber, løse konflikter og indgå i sociale relationer.

Initiativer

Sproglig opmærksomhed

Babytegn

Evaluering

Der vil blive fortaget en evaluering af aftalen i august 2010. Målene vil blive evalueret i forhold til nedenstående spørgsmål:

 • Hvilke tegn ser I på, at målene er opfyldt?
 • Hvordan oplever I sammenhængen mellem resultater, initiativer og succeskriterier?
 • Hvad har I lært af de initiativer, I har iværksat?
 • Hvilke behov er der for at videreudvikle indsatsen?
 • Hvilke overvejelser har udviklingsarbejdet givet anledning til?

Tidshorisont for 2-årige aftaler

1. januar 2009 - aftalen træder i kraft

Forår 2010 - Dialogmøde

1. august 2010 - slut evaluering

1. januar 2011 - Nye aftaler træder i kraft

Gensidige aftaleforhold

Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.