Aftalemål 2013-2014

Aftalen trådte i kraft i den 1. januar 2013 og gjaldt frem til den 1. januar 2015, hvor en ny aftale trådte i kraft.

Præsentation af Lions Børnehus

Lions Børnehus består af to afdelinger; en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Afdelingerne er fordelt i to huse, og derfor fremstår institutionen fortsat som en lille overskuelig institution med et miljø og en kultur, der gør, at børnene føler tryghed, omsorg, nærvær og glæde.

Vi er en aktiv og inspirerende institution, som giver børnene alsidige og udviklende oplevelser, som styrker børnenes kompetencer.

Lions Børnehus ligger i den nordlige del af Randers. Vi modtager ca. 50 % børn med anden etnisk baggrund end dansk, præmaturbørn og børn med særlige behov.

I vuggestueafdelingen får alle børn en sund og nærende fuldkost hver dag. Maden bliver tilberedt af uddannet personale i eget køkken.

Personale

Ledelse

Dagtilbudsleder/leder:     

Birte Mikkelsen

Souschef:

Hanne Christensen

Antal medarbejdere opgjort i fuldtidsstillinger pr. januar 2012

Pædagoger:

8,95

Pædagogmedhjælpere:     

7,6

PGU/PAU:

1

Øvrigt personale:

1

Børn

Antal børn pr. januar 2012

Børn 0-3 år:

39

Børn 3-6 år:     

45

I alt:

84

Pædagogisk/faglig profil

Grundlaget for vores pædagogiske arbejde i Lions Børnehus er vores fælles barnesyn. Barnesynet er grundlæggende for den måde, hvorpå vi ser barnet, dets behov og udvikling.

Vi mener, at barnet er et socialt væsen, som er født med ressourcer og evnen til at udforske sig selv og omverdenen. Vi ser hvert barn som et lille unikt menneske med egen personlighed og med en naturlig motivation til at indgå i nære relationer med andre mennesker.

Børn er forskellige og har forskellige forudsætninger for at deltage i det sociale fællesskab i institutionen. Alle børn har krav på at blive inkluderet i dette fællesskab, og det er de voksnes opgave at guide og støtte børnene, så de bliver optaget i dette.

Børn fødes med forskellige udviklingspotentialer og bør derfor mødes med anerkendelse og empati af nærværende voksne på en ligeværdig ressourceorienteret måde, hvorved den optimale mulighed for udvikling vil være til stede.

Ud fra disse betragtninger skal vi som voksne skabe de rammer og betingelser, som støtter barnets udvikling både personligt og socialt, og sikre, at alle er inkluderet i fællesskabet, og at alle børn bliver set, hørt, forstået og anerkendt.

Vi yder omsorg og nærvær og har en anerkendende tilgang til det enkelte barn.

Vi lægger stor vægt på, at vi voksne er tydelige i vores kommunikation og i samværet med børnene, og at vi er troværdige voksne, der giver klart udtryk for, hvilke muligheder og begrænsninger der er i vores fællesskab. Dette skaber tryghed og forudsigelighed, hvilket er vigtigt for det lille barns videre udvikling.

Barnet er i fokus. Derfor tager vi udgangspunkt i iagttagelse af barnet, og hvad det er optaget af lige nu, når vi tilrettelægger aktiviteter. Vi skaber trygge og kærlige rammer, der tilgodeser det enkelte barns behov i den udstrækning, vi har ressourcerne dertil.

Igennem vores pædagogiske holdninger og arbejdsmetode (ICDP) vil vi skabe rum til, at børnene udvikler sig til sociale, harmoniske, tolerante og sunde børn. 

Alle pædagoger er ICDP-uddannede, og pædagogmedhjælperne har deltaget i kurser og bliver undervist i det daglige af ICDP-vejledere.

Børnehaveafdelingen har i 2011-2012 deltaget i VIDA-forskningsprojektet. I den forbindelse har souschefen og pædagoger gennemgået et uddannelsesforløb med fokus på børn og voksnes handlekompetencer i forhold til udsatte børn. VIDA har blandt andet været medvirkende til, at vi i højere grad inddrager forældrene i planlagte aktiviteter og projekter i institutionen.

I vores daglige praksis har vi fokus på:

 • Læreplaner – Barnets bog
 • Børn med særlige behov
 • Inklusion
 • ICDP
 • VIDA
 • Præmaturbørn
 • Børn med anden etnisk baggrund end dansk
 • Babytegn
 • Sprog, sproglig opmærksomhed og matematik
 • Sunde børn, kost og motion
 • Naturoplevelser
 • Kreativitet og kultur

Det pædagogiske arbejde skal give mulighed for læring i forskellige sammenhænge. Derfor består dagligdagen af både planlagte og spontane aktiviteter og fri leg.

De planlagte og spontane aktiviteter skal give mulighed for medbestemmelse, medansvar og udvikling, og foregår altid i grupper af forskellige størrelser for at tilgodese børnenes alsidige udvikling, interesser, relationer, ressourcer og kompetencer.

Metoden til at opnå ovenstående er:

 • Vi ser og viser opmærksomhed til det enkelte barn og forældre ved modtagelsen hver dag.
 • Vi sikrer, at hvert barn har en god relation til mindst én fast voksen.
 • Vi sikrer, at alle børn oplever af have mindst én god ven.
 • Vi trøster børn og udviser empati for deres følelser.
 • Vi ser, hører, forstår og anerkender det enkelte barn.
 • Vi arbejder med barnets egen "bog", hvor vi dokumenterer barnets udvikling, kompetencer, oplevelser og familie, så barnet føler sig unikt.
 • Vi deler børnene op i mindre grupper, hvor der sker læring, kreativitet, natur- og kulturoplevelser.
 • Vi har traditioner, hvor forældrene inddrages, f.eks. sommerfest, arbejdsdage, forældrekaffe, forældreture, julehygge og besøg af tidligere børn. Endvidere gør vi meget ud af traditioner omkring højtiderne.
Økonomi

Budget 2012 for Lions Børnehus

Personale, materialer mv.

4.895.100 kr.

Midler til støtte omregnet til helårs effekt     

495.600 kr.

Grunde og bygninger

190.800 kr.

Total

5.581.500 kr.

Budgettet består af beløb i kr. pr. barn, midler til støtteindsatser og udgifter til grunde og bygninger. Hermed er den samlede budgetramme for dagtilbuddet opgjort.

Udviklingsmål

Målet er, at inklusionsindsatsen i dagtilbuddene kobles til arbejdet med læringsmiljøet, herunder børnemiljøet og de pædagogiske læreplaner.

Hensigten er, at alle børn bliver mødt med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, hvor der altid er fokus på deres muligheder. Der arbejders med fællesskabets evne til at inkludere alle børn. Formålet er at understøtte den nye struktur og organisering af tilbud til børn med særlige behov, så inklusionsperspektivet medtænkes i alle områder af den pædagogiske praksis, og det sker i et tæt samarbejde med forældrene.

Delmål 1 - Inkluderende læringsmiljø

Målet er, at børnene skal lære, afprøve og udforske digitale muligheder i et inkluderende læringsmiljø. Læringsmiljøet indrettes, så det understøtter etablering af børnenes fællesskaber og giver alle børnene en følelse af at kunne deltage i og bidrage til fællesskabet.

Initiativer/aktiviteter

 • I tilknytning til de forskellige aktiviteter, emner, temaer der bliver iværksat, indkøbes der digitale tablets til alle stuer, hvor personalet indhenter lærende og udviklende programmer og spil.
 • Personalet guider, inspirerer og støtter børnene i de nye udfordringer.
 • Børnene vil i grupper af forskellig størrelse og sammensætning opleve sociale fællesskaber ved en fælles interesse og læring.
 • Det er de voksnes ansvar at sikre, at alle børn afprøver og udvikler forskellige kompetencer, og sikre dem et varierende brug af tabletten.
 • Det er de voksnes opgave at vise og lære børnene, hvilke muligheder tabletten indeholder, og lære dem det nye fagsprog og give dem nye ord.
 • Børn med særlige behov støttes af en voksen, så de deltager aktivt og bliver inkluderet i fællesskabet.

Succeskriterier

 • At alle børn bliver fortrolige ved den nye teknologi og de muligheder, den giver.
 • Børnene lærer at skiftes (vente på tur), give plads til andre og tage hensyn til hinanden i et inkluderende fællesskab.
 • Børnene ser hinandens kompetencer – stærke og svage sider.
 • Sproget bliver udfordret og udviklet.
 • Børnehavebørnenes IT-kompetencer styrkes, så overgangen til skolestart bliver nemmere.

Delmål 2 - Udvikling af Sociale kompetencer

Målet er, at børnene udvikler sociale kompetencer i et inkluderende og lærende miljø ved indretning af ny legeplads.

Initiativer/aktiviteter

 • Børnene skal gennem aktiviteter på legepladsen i små og store grupper styrke deres fællesskabsfølelse og få inspiration til nye legerelationer. Børn med særlige behov støttes af en voksen, så de deltager aktivt og bliver inkluderet i fællesskabet.
 • For vuggestuebørn skal det ske via et naturprojekt, hvor de er med til at indrette sansehave/nyttehave med urtehave, frugtbuske m.m.
 • For børnehavebørn skal det ske ved, at børnene får indflydelse og medbestemmelse på indretningen af den nye legeplads og deltager i hele processen.

Succeskriterier

 • At børnenes idéer og forslag bliver gennemført.
 • At børnene på eget initiativ indgår i nye legerelationer.
 • At børnene støtter og hjælper hinanden.
 • At børnene deltager i fællesskabet.
 • At alle børnene føler sig inkluderet.
 • At børnene knytter nye venskaber.

Delmål 3 - Sproglig udvikling

Målet er, at børnenes sproglige kompetencer bliver styrket i et inkluderende og lærende miljø gennem dialogisk læsning.

Initiativer/aktiviteter

 • Dialogisk læsning for alle børn. På skift opdeles børnene i mindre grupper. Læsningen foregår i et lokale, hvor den lille gruppe kan være alene. Der indkøbes bøger specielt til dette formål.
 • Den voksne forbereder sig i forhold til valg af emne og læser bogen inden. Den voksne opmuntrer børnene til dialog under læsningen. Der tages udgangspunkt i børnenes interesser og ressourcer.
 • Den voksne sørger for, at alle børn kommer til orde.
 • Børn med særlige behov støttes af en voksen, så de deltager aktivt og bliver inkluderet i fællesskabet.

Succeskriterier

 • At barnet udvikler sproglige kompetencer i et socialt fællesskab med andre børn og derved får styrket sit selvværd og selvtillid.
 • At barnet lærer nye ord og sætninger og på eget initiativ bruger det tillærte.
 • At barnet opnår glæde ved højtlæsning og bliver en ivrig historiefortæller.
 • At barnet ivrigt og med respekt for andre indgår i dialog i større grupper.
 • At barnet relaterer til egne oplevelser og erfaringer og deler ud af dem.
 • At barnet oplever sig som set, hørt og forstået.
 • At barnets udvikling bliver synlig i sprogvurderingen.
Evaluering af aftalen

Dagtilbuddene evaluerer aftalen medio 2014. Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle dagtilbuddets resultater og effekter af arbejdet med udviklingsmålet, herunder delmålene. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en vidensbaseret dialog internt i dagtilbuddet, ligesom der vil blive rammer for vidensdeling dagtilbuddene imellem.

Tidshorisont for aftalen

 Tidspunkt

 Aktivitet

 November/
 december 2012 

 Aftalerne behandles i børn og skoleudvalget og byrådet.

 1. januar 2013

 Aftalerne træder i kraft.

 Efterår 2013/
 efterår 2014

 Dialogmøde mellem aftaleenheder og børn og skoleudvalget. 

 Medio 2014

 Evaluering af aftalerne

 1. januar 2015

 Nye aftaler træder i kraft.