Om aftalemål

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Formål med aftalen

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget.

Denne aftale gælder i en 2-årig periode og træder i kraft 1. januar 2009. Aftalen er indgået mellem Lions Vuggestue og Randers Byråd.

Politiske visioner, mål og krav

Lovgrundlag

Daginstitutionerne drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Politiske visioner m.v.

Aftalerne og den enkelte skoles udviklingsmål er udarbejdet inden for rammerne og visionerne af den overordnede børn og unge politik.

I den overordnede børn og unge politik optræder følgende temaer, der danner baggrund for arbejdet med børn og unge i Randers Kommune:

  • Relationer
  • Læring og uddannelser
  • Sundhed
  • Kost og motion
  • Børn og unge med særlige behov

I forlængelse af den overordnede børn og ungepolitik er præciseret 8 temaer med reference til daginstitutionsområdet. Den enkelte daginstitution vælger sig ind på et af de 8 temaer, der er omdrejningspunktet for aftalen og valget af udviklingsmål.