Børn med særlige behov

Her kan du læse om vores værdier i forhold til arbejdet med børn med særlige behov, og hvad vi gør for at inkludere børnene.

Værdier i arbejdet med børn med særlige behov

Tryghed

 • Lille overskuelig institution
 • Hele familien skal føle sig velkommen
 • Primær voksen på familien
 • Faste rammer og rutiner
 • Nærværende og tydelige voksne

Samarbejde

 • Tæt samarbejde med familien
 • Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Samtaler/møder når familien har brug for det
 • Tillid
 • Rummelighed og respekt

Omsorg

 • Ansvarlighed
 • Empati – indlevelsesevne
 • Forståelse for familiens problemstilling

Socialt

 • Styrke familiens ressourcer
 • Støtte familien i opbygning af relationer
 • Støtte familien i opbygning af et socialt netværk

Inklusion af børn med særlige behov

Det er vigtigt for os, at alle børn inkluderes, også børn med særlige behov. Derfor er der ansat en inklusionspædagog i børnehaven.

I vuggestuen er det mere varieret, om der skal være ekstra fokus på det enkelte barn, på opgaven eller på stuen. Her har en pædagog fået tildelt timer til inklusionsarbejdet.

Der arbejdes med at tilrettelægge særlige understøttende og stimulerende indsatser for de børn, som har særlige behov, og støtte sprogudviklingen for tosprogede børn.

I børnehaveafdelingen bliver der udarbejdet timeplan, arbejdsplan og handleplan (SMTTE) for hvert enkelt barn. Inklusionspædagogen laver iagttagelser af børnene, afholder vejledningstimer og deltager i aktuelle stuemøder på begge stuer.

Det er stuernes personale, der i fællesskab med forældre og inklusions pædagogen indstiller et barn til ressourcetimer. Inden indstillingen udfyldes, har personalet drøftet deres bekymringer ud fra modellen "ICDP arbejdsmetode til bekymringsbørn" om det pågældende barn. Derefter udfyldes indstillingsskemaet og afleveres til ressourcegruppen.

For tidligt fødte

Usynlige senfølger ifølge Dansk Præmatur Forening

 • Sen motorisk udvikling
 • Problemer med at integrere sanseindtryk
 • Hyperaktivitet
 • Sproglige forstyrrelser
 • Manglende selvtillid og lavt selvværd
 • Passivitet
 • Sociale vanskeligheder
 • DAMP og andre hjernedysfunktioner
 • Skrøbelig og ustabil psyke
 • Følelsesmæssige problemer
 • Separationsangst
 • Grundlæggende angst og utryghed
 • Koncentrationsbesvær og indlæringsproblemer
 • Svækket hukommelse, både korttids- og langtidshukommelse
 • Spastiske lammelser
 • Syns- og hørehandicap
 • Problemer med mave-tarmsystemet, herunder spiseforstyrrelser
 • Kronisk lungebetændelse og mellemørebetændelse
 • Astma og astmatisk bronkitis
 • Svækket immunforsvar
 • Ustabilt søvnmønster

Værdier i arbejdet med for tidligt fødte børn

Tryghed

 • Nærvær og tydelige voksne
 • Være på egen stue
 • Drage omsorg for det enkelte barn og dets udvikling
 • Se barnet
 • Lille overskuelig institution
 • Faste rammer og rutiner
 • Overskuelighed i dagligdagen

Tillid

 • Åbenhed og dialog mellem forældre og personale
 • Nærværende og lyttende
 • Ærlighed

Rummelighed/respekt

 • Omsorg og forståelse for den enkelte families følelser
 • Respekt for barnets problemstilling
Tosprogede børn

Værdier i arbejdet med tosprogede børn

Samarbejde og dialog

 • Åbenhed om holdninger
 • Tage fat i problematikkerne så snart de opstår
 • Vær åben og imødekommen
 • Tæt kontakt med familien
 • Skabe et miljø hvor familien føler sig velkommen

Respekt

 • Rummelighed
 • Respekt for hinandens kulturer
 • Respekt og forståelse for familiens oplevelser

Tryghed og omsorg

 • Lille overskuelig institution
 • Tydelige og nærværende voksne
 • Imødekommende og hjælpsomme
 • Tillid

Praktiske eksempler fra dagligdagen

 • Personalet deltager i alle relevante kurser og konferencer om religioner og kulturforskelle.
 • Forældresamtaler med tolk
 • Forældremøder med tolk
 • Religiøse hensyn bl.a. i forhold til mad
 • Forældrene deltager med kulturelt islæt ved forskellige arrangementer.
 • Videooptagelse af barnets hverdag

Videooptagelse

Mål:

 • At gøre forældrene trygge ved at aflevere deres barn i Lions Børnehus.
 • At vise forældrene hvordan deres barn har det, når de ikke er tilstede.
 • At informere omkring forskellige aktiviteter (f.eks. sommerfest, skovvuggestue, forældremøder osv.) hvor billeder giver bedre helhedsindtryk end ord, da der i visse tilfælde ofte kan være nogle sprogvanskeligheder.

Vi optager især ved barnets start i vuggestuen, så forældrene kan se, at deres barn sover, spiser og leger, og at det trives og har det godt, også selv om det er ked af det i forskellige situationer.

Vi har lavet en videofilm, der viser og beskriver de forskellige aktiviteter, vi afholder i Lions vuggestue, som vises til de forældre, der ønsker det, eller til de forældre, der på grund af sprogvanskeligheder og kulturforskelle ikke ved, hvilke aktiviteter vi taler om.

Forældresamtale - eksempel

Et nyt somalisk barn skal starte i vuggestuen, og faderen er utilfreds med, at vi har mænd ansat i institutionen. Vi beder flygtninge-/indvandrerkonsulenten om at deltage i mødet for at forklare om dansk kultur. Faderen vil ikke have, at mændene tager sig af hans datter.

Vi er meget stolte af, at have en mand ansat på hver stue, da det har stor betydning for børnene, at de omgås begge køn. Vi kan ikke love, at mændene ikke tager sig af hans datter, men vil tage hensyn til det i det omfang, det er muligt. Dette stiller han sig tilfreds med.

Indtil nu har vi modtaget fire af hans børn, og det mener vi, er udtryk for, at han nu er tilfreds og tryg ved hele personalet i Lions Børnehus.