Børnemiljø børnehaven

Regeringen har vedtaget en lov om at alle landets daginstitutioner skal have udarbejdet en børnemiljøvurdering. I Lions Børnehave har vi arbejdet med kortlægningen i perioden fra januar 2008 til februar 2009.

I forhold til det fysiske børnemiljø blev der sat fokus på:

 • Legepladsen
 • Badeværelserne
 • Garderoben
 • Stuerne
 • Sprogrummet
 • Indeklimaet
 • Materialevalg
 • Hygiejne.

I forhold til det æstetiske børnemiljø blev der sat fokus på:

 • Stemningen
 • Atmosfæren
 • Indretningen
 • Udsmykningen
 • Materialevalget
 • Sansestimulering i rummene
 • Lyd, lys, lugt, kinæstetik.

I forhold til det psykiske børnemiljø blev der sat fokus på:

 • Legerelationer
 • Mobning
 • Trivsel i børnehaven
 • Personalets praksis
 • Tryghed ved børnehaven
 • Medbestemmelse

Handleplan

Ud fra ovenstående har vi udarbejdet en handleplan. De vigtigste punkter i handleplanen er:

Fysisk børnemiljø:

 • renovering af legepladsen (er gjort i april 2009)
 • solafskærmning på legepladsen
 • trækgener
 • renovering af garderobe/gang
 • pladsforhold/udfoldelsesmuligheder
 • renovering af badeværelser
 • hygiejne

Æstetisk børnemiljø:

 • lysforholdene
 • atmosfæren
 • udsmykning 

Psykisk børnemiljø:

 • inklusion af alle børn - mobbefri børnehave
 • en primærpædagog/nærvær
 • venskabsrelationer
 • at anvende de 8 samspilstemaer fra ICDP/anerkendelse
 • regler i børnehaven
 • personalets holdninger og vurderinger af egen praksis.

Fremgangsmåde og forløb

Materialet fra DCUM; Vejledning til udarbejdelse af børnemiljøvurdering, blev udleveret til personalet og bestyrelsesmedlemmerne og på personalemøder og bestyrelsesmøder i foråret, arbejdede vi med at udarbejde en handleplan, for kortlægningen af børnenes Børnemiljøvurdering.

På pædagogisk weekend havde personalegruppen arbejdet med en miljøvurdering af det fysiske og æstetiske børnemiljø og bestyrelsen havde skriftligt udarbejdet deres syn på ovenstående. Vi var under selve kortlægningen meget spændte på, om der ville være overensstemmelse mellem bestyrelsens, personalets og børnenes vurderinger.

Metoderne vi havde valgt at anvende var, for de yngste børns (3 – 4 år), at de skulle tage billeder af det, de syntes var det bedste sted, både ude og inde.

For de ældste børns vedkommende, (5-6 år) havde vi valgt, at de skulle kortlægge BMVén gennem det ” Det talende spørgeskema” fra Udviklingsforum. 22 børn besvarede spørgeskemaet.

Vores mål med metoderne var ikke at få afbilledet det børnene synes var fysisk og æstetisk attraktivt både ude og inde, men at analysere, hvad det så var børnene ikke fandt attraktivt og spændende. Resultatet viste sig, ikke at være så forskelligt fra, hvad vi som voksne havde syntes kunne være indsatsområder for vores videre arbejde med børnemiljøvurderingen.

På legepladsen var billederne jævnt fordelt over hele pladsen.

Inde i huset var der ingen billeder af vores store garderoberum, køkkenet og badeværelserne.

Vores konklusion viser at børnene ikke finder garderoben og badeværelserne som attraktive rum både fysisk, psykisk og æstetisk.

Årsagen til at køkkenet ikke bliver nævnt kan skyldes, at børnene ofte bliver forment adgang til det, pga. køkkenmaskinerne.

Vi kunne også konkludere, at børnene fandt vores Sprogrum og Bjørnegrotten, som de mest attraktive rum at lege i.

Omkring det psykiske børnemiljø, svarer omkring 90%, at de generelt er glade for at gå i børnehave. 100% svarer, at de føler sig trygge ved de voksne og at de mener, at de voksne er søde til at hjælpe dem. 95% svarer at de har mindst en god ven i børnehaven. 90% af børnene kan godt lide, at lege ude på vores legeplads. 60% svarer, at de nogen gange bliver drillet i børnehaven, men de samme børn tilkendegiver samtidig, at de også driller andre børn i børnehaven. Det er dog et stort fokuspunkt i vores handleplan.

Endelig tilkendegiver 85% af børnene, at de godt kan lide at være på ture ud af børnehaven.

Opfølgningsfasen

I tiden frem, vil vi på personale- og bestyrelsesmøder, arbejde videre - indenfor de rammer og beføjelser vi har - med de mål vi har opsat i handleplane