Inklusion

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet, derfor arbejder vi inkluderende i Lions børnehus.

Vi mener, at børn er inkluderet, når de oplever sig som værdifulde deltagere i det lærende fællesskab, hvor de trives, har positive sociale relationer til jævnaldrende børn og til voksne samt udvikler sig optimalt i forhold til egne potentialer på det personlige, sociale og færdighedsmæssige område. Dette forsøger vi at opnå med udgangspunkt i anerkendelse og respekt for forskelligheder. Ligeledes har vi fokus på børnenes ressourcer, med det formål at fremme trivsel og positive relationer.

Det er vigtigt, at personalet er kompetent til at arbejde inkluderende, da det har stor betydning for børnenes udvikling. Vi tager derfor udgangspunkt i ressourceorienteret og anerkende pædagogik (ICDP) og de principper og tanker, VIDA bygger på.

I vores daglige pædagogiske praksis arbejder vi aktivt på at skabe inkluderende læringsmiljøer. Dette gør vi konkret ved at:

 • lave aktiviteter i mindre grupper på stuerne. Grupperne er sammensat med udgangspunkt i relations-sociogrammer, og det pædagogiske personale tildeles ansvar for grupperne efter deres relationer til børnene. Gruppesammensætningen revurderes hvert ½ år.
 • have fokus på hvert enkelt barn i hverdagens forskellige aktiviteter og gøremål. Desuden arbejder vi aktivt på, at alle bliver en del af fællesskabet, ved at fokusere på barnets ressourcer og dermed give barnet mulighed for at komme i centrum og herigennem få mulighed for at udtrykke sig.
 • arbejde med seks læreplanstemaer, tilrettelagt så alle børn både i vuggestuen og børnehaven får arbejdet med de forskellige temaer flere gange. Det har stor inkluderende effekt, at barnet kan udtrykke sig inden for de forskellige temaer og derigennem vise deres forskellige ressourcer.

Det er vigtigt, at alle børn behandles ligeværdigt og føler sig anerkendt i fællesskabet. Derfor tager vores daglige pædagogik udgangspunkt i tesen: "for at behandle alle ens, er man nødt til at behandle dem forskelligt".

Forældresamarbejde

Arbejdet med inkluderende fællesskaber løses ikke alene i personalegruppen, men i samarbejde med forældrene, som er vigtige medspillere som rollemodeller for børnene. Forældrenes tilgang omkring rummelighed og mangfoldighed er derfor afgørende for børnenes opfattelse af at blive inkluderet og selv være inkluderende.

Ved inddragelse af forældrene får vi en fælles forståelse for vigtigheden af samarbejdet og inklusionsopgaven, og da vi ved, at det er i relationer med andre, at der udvikles sociale kompetencer, giver vi børnene de bedste muligheder for udvikling, læring og trivsel, således at de i sociale fællesskaber kan håndtere og hjælpe børn, der er i vanskeligheder.

Der ligges vægt på et gensidigt, respektfuldt og forpligtende forældresamarbejde.

Der arbejdes med og er fokus på at skabe gode relationer mellem børn/forældre (egne og andres) forældre/personale og forældre/forældre.

Inklusion af børn med særlige behov

Det er vigtigt for os, at alle børn inkluderes, også børn med særlige behov. Derfor er der ansat en inklusionspædagog i børnehaven.

I vuggestuen er det mere varieret, om der skal være ekstra fokus på det enkelte barn, på opgaven eller på stuen. Her har en pædagog fået tildelt timer til inklusionsarbejdet.

Der arbejdes med at tilrettelægge særlige understøttende og stimulerende indsatser for de børn, som har særlige behov, og støtte sprogudviklingen for tosprogede børn.

I børnehaveafdelingen bliver der udarbejdet timeplan, arbejdsplan og handleplan (SMTTE) for hvert enkelt barn. Inklusionspædagogen laver iagttagelser af børnene, afholder vejledningstimer og deltager i aktuelle stuemøder på begge stuer.

Det er stuernes personale, der i fællesskab med forældre og inklusions pædagogen indstiller et barn til ressourcetimer. Inden indstillingen udfyldes, har personalet drøftet deres bekymringer ud fra modellen "ICDP arbejdsmetode til bekymringsbørn" om det pågældende barn. Derefter udfyldes indstillingsskemaet og afleveres til ressourcegruppen.

Ressourcegruppen består af to inklusionspædagoger og lederen.

Der er en inklusionspædagog på 25 timer i børnehaveafdelingen og en inklusionspædagog på ca. 15 timer i vuggestueafdelingen.

Ressourcegruppen afholder møde hver anden måned og beslutter, hvilke børn der skal tildeles ekstra opmærksomhed efter indstilling fra personalet.

Skemaet til indstilling er udarbejdet af ressourcegruppen.

På Ressourcemødet deltager institutionens leder og inklusionspædagogen fra henholdsvis vuggestue og børnehave. På mødet drøftes de igangværende ressourcebørn, deres udvikling og eventuelle sager om dem. Ligeledes vurderes eventuelle ny-indstillede børn. Inklusion i Lions Børnehus er også et punkt på dagsordenen.

Vores daglige arbejde med børn med særlige behov bygger på:

 • den handleplan inklusionspædagogen har udarbejdet for barnet og præsenteret for forældrene. Handleplanen revurderes hver 3.-4. måned.
 • tæt samarbejde med forældrene og en jævnlig dialog om barnets trivsel. Det være sig både i institutionen og hjemme.
 • at personalet på stuen er bekendt med handleplanen og bliver vejledt ved behov, så vi har fælles fodslag i forhold til barnet.
 • at barnets behov ses, og at vi har forståelse for, når der tales inklusion i forhold til børn med særlige behov, at for nogle børn er det inklusion, at være i en gruppe med bare fire andre børn. Ligeledes oplever vi i vores dagligdag børn, der ind imellem har behov for én til én kontakt med en voksen for senere at kunne inkluderes i den større gruppe.
 • at personalet benytter sig af det tværfaglige samarbejde og hele tiden tilegner sig viden, der er relevant for barnet. Det være sig f.eks. i forhold til diagnoser og nyere forskning.
 • at vi arbejder ressourceorienteret og har en anerkendende tilgang til barnet (IDCP) samt tankerne fra VIDA.
 • at vi guider og støtter det enkelte barn i dets kompetencer, så det får mod og selvværd til at være en del af fællesskabet.
 • at barnet er en aktiv del af stuen og dennes aktiviteter i det omfang, det er hensigtsmæssigt for barnet.

Personalets udvikling/uddannelse

Det er en vigtig del af inklusionsarbejdet, at vi har et fælles grundlag at arbejde ud fra.

Derfor arbejder vi aktivt på at dele vores viden med vores kollegaer.

Dette sikrer vi ved at:

 • inklusionspædagogerne har en skemalagt stuetime pr. uge. Denne time bruges til at iagttage og observere igangværende børn og den øvrige børnegruppe og de voksne på stuen.
 • hver stue holder stuemøde en time om ugen. Her er det muligt for inklusionspædagogen at fremlægge sine iagttagelser og give referater og tilbagemeldinger. Personalet har her mulighed for at stille spørgsmål, fremlægge forskellige udfordringer og evt. drøfte forslag og ønsker.
 • referater, handleplaner og anden relevant information er tilgængeligt for det pædagogiske personale.
 • alle fastansatte deltager i kommunens tilbud om relevante kurser, temadage, møder m.m. vedrørende inklusion i dagtilbud.
 • aer er nedsat forskellige arbejdsgrupper, der har forskellige ansvarsområder, bla. inklusion, sprog, ICDP, VIDA m.m. Det er gruppens opgave at referere fra kurser, møder osv., så hele personalegruppen bliver bekendt med deres viden.
 • alle pædagoger har været på ICDP-uddannelse, og alle ansatte har fået en grundig gennemgang af principperne. Der er tre pædagoger, der er uddannet som ICDP-vejledere.
 • vi har en åben dialog om inklusion, vores egen rolle, forældrenes rolle og samfundets rolle i forhold til, hvordan vi sikrer, at alle børn inkluderes, og hvordan vi i inklusionens tegn også ser på de forskellige ressourcer, barnet har.

Tværfaglig gruppemøde

Møder afholdes hver anden måned med deltagelse af psykolog, rådgiver, talepædagog, sundhedsplejerske og institutionens personale.

Disse møder bliver brugt til at drøfte personalets bekymring om et barn og muligheden for at iværksætte en tidlig indsats.

Inden møderne har personalet drøftet, om deres bekymring skal bringes i dette forum, og hvis det er aktuelt, er det yderligere drøftet med forældrene, som har givet deres accept eller sagt ja til selv at deltage i mødet.