Om pædagogiske læreplaner

Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004. Læreplanerne skal behandle seks forskellige temaer.

Børns møde med verden bringer tusindvis af spørgsmål, oplevelser og udfordringer. At smage, lugte, se, mærke og tale om det, der sker omkring og indeni én er næring til en bestandig udviklingsproces.

At lege er at lære. Børn lærer en masse gennem legen og kontakten med andre børn. Men det er de voksne (forældrene hjemme og personalet i dagtilbuddene), der har ansvaret for børnene og som guider kan tage børnene i hånden i reflektionen og forsøget på at finde muligheder, veje og svar.

Loven om pædagogiske læreplaner har som sit fornemmeste formål at understøtte hele denne proces. Loven skal sikre og inspirere til, at der i dagtilbuddene skabes rummelige læringsmiljøer, hvor der er lydhørhed overfor børns nysgerrighed.

Øget bevidsthed kan støtte barnets naturlige udvikling, og en skærpet indsats kan være med til at give de børn, der af en eller anden grund har ringere odds med sig, et styrket udgangspunkt for at klare sig godt i deres videre liv.

Loven er ikke en facitliste. Det er personalet i dagtilbuddet og forældrene, der i fællesskab bestemmer indholdet i den pædagogiske læreplan, og hvordan de seks læreplanstemaer skal udfoldes.

De seks temaer

1. Barnets alsidige personlige udvikling

Vi tilbyder børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Vi giver plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.

Vi skaber mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskaber af et socialt og kulturelt fællesskab.

2. Sociale kompetencer

Vi sikrer, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til.

Børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor.

Børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. De lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser.

3. Sproglige kompetencer

Vi giver børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdagsaktiviteter.

Vi udfordrer børnene til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellig måder og ved hjælp af forskellig kommunikationsmidler.

Vi støtter og udvikler børnenes interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

4. Motorisk kompetence - Krop og bevægelse

Børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.

I dagtilbuddet er det muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

Med alle sanser tilegner børnene sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden.

5. Natur og naturfænomener

Børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen.

Børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden.

Børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

Børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børnenes skabende kulturelle aktiviteter.

Børnene får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud.