Værdier i det ledelsesmæssige arbejde

Her kan du læse, hvad vores værdier i det ledelsesmæssige arbejde omfatter, og se nogle konkrete eksempler på, hvordan de bruges i dagligdagen.

Ledelsen skal sørge for, at alle medarbejdere kender målene for børnehusets arbejde, og at der arbejdes for at nå dem. Dette kræver at ledelsen har evne til at kunne formulere sig, lytte og træffe beslutninger. Ledelsen skal kunne introducere nye ideer, begejstre, motivere og engagere medarbejderne.

Ledelsens opgave er:

 • at stå for den pædagogiske ledelse og at udvikle institutionens pædagogik i samarbejde med personalegruppen.
 • at udvikle en dynamisk personalegruppe, der er engageret og kreativ.
 • at udvikle den enkelte medarbejders ansvarlighed.
 • at skabe rum for den enkelte medarbejders udvikling og selvstændighed.
 • at skabe en kultur, hvor alle har tillid til hinanden og er åbne og ærlige overfor hinanden.

Værdierne

Ansvarlighed

 • At alle ansatte føler ansvar overfor arbejdspladsen.
 • At alle ansatte har ansvaret for børnenes udvikling, behov og trivsel.
 • At alle ansatte har ansvaret for at børnehusets mål og pædagogik, og at institutionsplanen bliver udført i praksis.
 • At alle ansatte deltager aktivt i alle husets gøremål og udviser engagement.
 • At alle ansatte overholder fælles beslutninger.

Tillid

 • At alle ansatte har tillid til hinanden.
 • At ledelsen har tillid til at overlade forskellige arbejdsopgaver til en medarbejder.
 • At alle ansatte udviser loyalitet overfor hinanden og forældrene.
 • At alle ansatte udviser rummelighed overfor hinanden, forældre og børn.
 • At personalet er gode gensidige sparringspartner for hinanden.

Selvstændighed

 • At alle ansatte er initiativrige og skaber ny udvikling.
 • At alle ansatte kan tage en selvstændig beslutning.
 • At personalet selvstændigt kan planlægge et pædagogisk forløb.
 • At alle medarbejdere har overblik.

Åbenhed/ærlighed

 • At alle ansatte er trygge ved at sige sin mening i ethvert forum.
 • At alle ansatte føler tryghed ved at komme til ledelsen og få hjælp og vejledning.
 • At der er et højt informationsniveau til personale og forældre.
 • At alle ansatte er ærlige overfor sig selv og hinanden.

Udvikling

 • At alle ansatte deltager engageret i medarbejderudviklingssamtaler.
 • At alle ansatte gennemgår en personlig udvikling.
 • At alle ansatte holder sig fagligt orienteret gennem fagstof m.m.
 • At alle ansatte deltager i konferencer, kurser m.m., bl.a. for at højne børnehusets kvalitet.
 • At alle ansatte er med til at skabe udvikling i vuggestuen til gavn for børn, forældre og personale.

Praktiske eksempler fra dagligdagen

Pædagogisk planlægning 

Ni gange om året afholdes der personalemøde. Personalemødet er opdelt i teoretiske og praktiske emner. Under den teoretiske del er personalet opdelt i mindre grupper, hvor de enkelte teorier, emner eller problemstillinger debatteres. Herefter tages den endelige beslutning på fællesmødet.

I januar og august måned afholder personalet fra hver stue halvårsplanlægning, hvor det kommende halve års pædagogiske forløb planlægges. Her bliver børnene (via sociogrammer) opdelt i grupper ud fra det enkelte barns udvikling, behov og alder. Det pædagogiske arbejde bliver planlagt ud fra, hvad den enkelte gruppe har behov for inden for dens udviklingstrin. På disse møder laver personalet en udviklingsbeskrivelse af det enkelte barn. Alle fælles arrangementer og aktiviteter koordineres på personalemødet. Alle disse aktiviteter bliver skrevet på en orienteringskalender til forældrene. Når det hele er koordineret, laver hver stue en ugeplan for, hvornår der skal ske hvilke aktiviteter. Disse ugeplaner bliver udleveret til forældrene. Ved stueplanlægningen (en time pr. uge) planlægges aktiviteterne i detaljer, og herefter skrives de på tavlen til orientering til forældrene.

Praktisk pædagogik

Hele personalet tager del i og ansvar for den pædagogiske planlægning, da vi har opdelt alle aktiviteter og gøremål i små udvalg. Hele personalet sidder i de forskellige udvalg efter interesser og ønsker og planlægger i detaljer et forløb, f.eks. en aktivitet, en emneuge osv. Herefter fremlægges forslaget på et personalemøde, så hele personalet er med til at godkende idéerne.

Økonomi - Sygdom/vikar

Om morgenen, når der bliver ringet ind om fravær eller sygdom, tager det mødte personale selv beslutning om, hvordan der kan omrokeres, eller om der skal bestilles en vikar. Hele personalet har ansvaret for, at vikarbudgettet ikke belastes unødigt.

Vi tænker i helhed – huset er en stor enhed med et budget, som alle har et ansvar for bliver overholdt.

Rummelighed

Der er rummelighed i personalegruppen overfor både andre kulturer og meninger, som vi prøver at forene i vores hus. Personalegruppen består ofte af "ansatte" fra andre kulturer/anden baggrund, fra forskellige uddannelsessteder og andre jobinstitutioner.