Værdier i samarbejdet

Værdier for samarbejde med forældre, personalesamarbejde og eksterne samarbejdspartnere.

Værdierne

Ansvarlighed

 • At de mål vi har omkring forældresamarbejde bliver overholdt
 • At personalet ikke har berøringsangst overfor svære problematikker
 • At hele personalegruppen føler ansvar for alle børn på tværs af stuerne
 • At personalet føler ansvar både i forhold til sig selv og for hele huset
 • Ansvar for at kontakte relevante faggrupper i forbindelse med barnets behov

Kvalitet/faglighed

Vi sikrer kvalitet samt faglighed i forhold til alle samarbejdspartnere ved:

 • At personalet har tilgang til relevante undervisningsforløb, kurser og foredrag.
 • At vi alle søger ny viden indenfor vores fagområde.
 • At alle i personalegruppen deltager aktivt og ligeværdigt i diskussioner, refleksioner og omkring nye opgaver og løsningsforslag.
 • At vi er åbne og villige til at søge hjælp, samt afprøve nye muligheder.

Tillid/tryghed

Vi skaber et udbytterigt og ligeværdigt samarbejde med gensidig tillid og tryghed til hinanden ved:

 • En gensidig dialog
 • En respekt for hinandens faglighed og kompetencer
 • En tro på at det enkelte menneske har betydning og kan gøre en forskel

Omsorg/respekt

Vores samarbejde indeholder omsorg og respekt – både for de tætte arbejdsrelationer og øvrige samarbejdspartnere. Dette vises ved:

 • Lysten til at involvere sig – vise empati
 • Forståelse og ”plads” til den enkelte
 • Lydhør overfor andres holdninger / meninger og forslag

Praktiske eksempler fra dagligdagen

Forældresamarbejde

Når vi får indmeldelse på et nyt barn sender vi invitation til familien med tidspunkt for et besøg i vuggestuen og en samtale med stuens pædagog.

Via samtalen får vi kendskab til barnet, dets vaner, rytmer og behov. Forløb for indkøring af barnet aftales.

Forældrene får ved samtalen udleveret en velkomstfolder der orienterer om vuggestuens værdier, arbejde, målsætning samt praktiske oplysninger.

Herefter får forældrene og barnet en rundvisning i vuggestuen.

Vi afholder forældresamtaler med bestemte intervaller – men opfordrer forældrene til, at der altid er mulighed for yderligere samtaler, hvis der er ønsker eller behov for dette. Vi vægter en daglig dialog højt og at alle skal føle sig velkomne.

Endvidere sørger vi for, at vores brugere også bliver orienteret skriftligt på tavler i entreen og ved stuerne.

Når barnet cirka er 2,5 år gammelt indkaldes forældrene til en samtale, hvor vi taler om barnets parathed i forhold til start i børnehave. Vi har udarbejdet et skema omkring hvilke forventninger der er til barnet ved børnehavestart. Vi aftaler hvordan vi evt. skal støtte op omkring barnets kompetencer – hvis der er et behov. Endvidere aftales om ”barnets bog” må vises i børnehaven samt om der må videregives relevante oplysninger om barnets personlighed og eventuelle særlige behov.

Eksterne samarbejdspartnere

Når et barn skal videre fra vores vuggestue til børnehave – aftaler vi et besøg i den pågældende børnehave. Her får barnet hilst på de voksne og børnene på stuen. 

Vi afholder jævnlig konferencer med andre faggrupper som psykologer, talepæda-goger, fysioterapeuter, sagsbehandlere og sundhedsplejersker her i vuggestuen, for herigennem at sikre både udvikling og helhed for det enkelte barn og dets forældre. Dette sikrer også udvikling for personalegruppen samt giver en vis kvalitet i vores arbejde, da relevante problemstillinger bliver drøftet.

En gang om måneden besøger vi, eller har besøg af specialinstitutionen ”børnehaven Lucernevej”, for at udvikle relationer på tværs af forskelligheder.

Personalesamarbejde

Alle medarbejdere i Lions vuggestue siger goddag og farvel til hinanden. Vi har fokus på det psykiske arbejdsmiljø – og har i personalegruppen en fast aftale omkring at ”sladder” ikke finder sted.

Udover et ugentligt fællesmøde i institutionen afholder hver stue også selv et ugentligt møde – dette er et mindre forum – hvor det tætte samarbejde, omsorg og respekt for den enkelte plejes. Vi har personalemøde en gang om måneden. Mødet er delt op i en teoretisk og faglig del, hvor alle deltager aktivt. Vi arbejder på tværs at stuerne med forskellige arbejdsopgaver i teorigrupper og udvalg.

Ved medarbejder – udviklingssamtaler er den enkelte medarbejder i fokus og lederen er aktivt lyttende. Dette giver mulighed for personlig udvikling.

For at fremme et godt personalesamarbejde sørger vi endvidere for deltagelse i socialt samvær – hvor basis er gode, positive oplevelser.